Checkout

Cảnh báo: Để sử dụng Wiloke trình bày, bạn phải cài đặt Webhook Đối với mỗi cổng thanh toán. Bạn có thể tìm thấy setting Up Webhook Tutorial bằng cách đi đến Tài liệu >> Tìm kiếm cho Webhook Thông điệp này sẽ không xuất hiện sau khi chuyển sang chế độ sống
Kế hoạch ID là cần thiết