Thẻ: Đăng ký nguyện vọng trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng – Thông tin sinh viên 2022

Từ năm 2021 trở về trước, hình thức đăng ký xét tuyển đại học dành cho sinh học sinh THPT sẽ là đăng ký trên phiếu xét tuyển. Tuy nhiên, năm 2020 đã có những đổi mới liên đến đến việc này. Cụ thể, học sinh sẽ tiến hành đăng ký nguyện vọng trực tuyến. Vì đây là cách thức đăng kỳ mới nên nhiều học sinh sẽ chưa biết cách thực hiện đăng ký thế nên chúng tôi sẽ

Đọc thêm