Đáp án toán thpt quốc gia 2022 chính xác nhất

Đáp án toán thpt quốc gia 2022 chính xác nhất

Cập nhật đầy đủ đáp án toán thpt quốc gia 2022 của 24 mã đề ngay sau khi kết thúc giờ làm bài.

Tất cả các thí sinh của Kỳ thi THPT 2022 vừa hoàn thành xong môn Toán vào ngày 7/7/2022. Dưới đây là gợi ý đáp án đầy đủ của 24 mã đề thi môn Toán THPT năm 2022 mà chuyên mục Giáo dục đã tổng hợp được.

thi-tot-nghiep-thpt-2022
Kỳ thi thpt 2022

Kết thúc thời gian làm bài nhiều thí sinh cho rằng đề năm nay khá dễ, mức độ phân hóa đề tập trung thể hiện rõ nét ở 10 câu hỏi cuối trong đề thi.

dap-an-toan-thpt-2022
Đáp án toán thpt quốc gia 2022

Đáp án toán thpt quốc gia 2022

Mã đề 101

1B 2A 3B 4D 5D 6C 7B 8D 9A 10C
11B 12B 13B 14D 15D 16B 17A 18C 19D 20C
21A 22B 23B 24B 25C 26D 27D 28C 29C 30C
31D 32A 33D 34A 35A 36C 37B 38A 39D 40A
41D 42A 43A 44A 45B 46D 47D 48A 49B 50A

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 101

Mã đề 102

1D 2B 3B 4A 5D 6D 7D 8A 9B 10D
11C 12C 13B 14B 15B 16A 17C 18A 19B 20B
21D 22B 23C 24C 25C 26B 27C 28A 29C 30B
31A 32D 33C 34C 35D 36D 37A 38D 39C 40B
41A 42D 43A 44C 45A 46A 47A 48D 49A 50D

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 102

Mã đề 103

1B 2A 3B 4D 5D 6C 7B 8D 9A 10C
11B 12B 13B 14D 15D 16B 17A 18C 19D 20C
21A 22B 23B 24B 25C 26D 27D 28C 29C 30C
31D 32A 33D 34A 35A 36C 37B 38A 39D 40A
41D 42A 43A 44A 45B 46D 47D 48A 49B 50A

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 103

Mã đề 104

1A 2A 3B 4B 5B 6D 7B 8C 9B 10D
11C 12B 13A 14D 15C 16A 17A 18D 19D 20C
21D 22B 23A 24A 25C 26D 27C 28C 29A 30A
31DC 32A 33D 34A 35D 36A 37C 38C 39D 40D
41D 42A 43C 44C 45A 46A 47C 48A 49C 50C
Xem thêm  So sánh điểm chuẩn các trường đại học y dược cả nước chính xác

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 104

Mã đề 105

1.B 2.D 3.D 4.A 5.B 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C
11.B 12.C 13.C 14.B 15.B 16.C 17.B 18.D 19.B 20.A
21.C 22.D 23.C 24.D 25.C 26.C 27.C 28.B 29.C 30.D
31.B 32.D 33.A 34.B 35.A 36.D 37.A 38.A 39.D 40.A
41.D 42.C 43.D 44.C 45.D 46.C 47.C 48.D 49.A 50.A

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 105

Mã đề 106

1.B 2.B 3.D 4.B 5.D 6.A 7.C 8.B 9.D 10.D
11.A 12.D 13.C 14.D 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.B
21.D 22.C 23.A 24.B 25.D 26.A 27.C 28.C 29.C 30.A
31.A 32.B 33.C 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.A
41.C 42.A 43.B 44.A 45.B 46.A 47.C 48.A 49.C 50.C

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 106

Mã đề 107

1.D 2.D 3.D 4.B 5.B 6.D 7.A 8.D 9.D 10.A
11.C 12.A 13.A 14.C 15.C 16.A 17.A 18.D 19.C 20.C
21.D 22.B 23.A 24.D 25.B 26.B 27.B 28.A 29.B 30.A
31.B 32.A 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.B 39.B 40.A
41.B 42.D 43.A 44.A 45.D 46.D 47.A 48.B 49.D 50.D

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 107

Mã đề 108

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 7.A 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.A 14.B 15.C 16.A 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.B 23.C 24.B 25.B 26.B 27.D 28.B 29.D 30.C
31.B 32.D 33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.A 39.C 40.D
41.D 42.D 43.A 44.D 45.C 46.C 47.D 48.D 49.C 50. C

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 108

Mã đề 109

1.C 2.B 3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.A 9.D 10.A
11.A 12.B 13.A 14.B 15.A 16.D 17.A 18.D 19.B 20.B
21.C 22.A 23.C 24.B 25.A 26.D 27.B 28.D 29.D 30.C
31.A 32.C 33.A 34.A 35.A 36.C 37.C 38.C 39.A 40.C
41.B 42.B 43.D 44.B 45.C 46.A 47.C 48.B 49.D 50.C

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 109

Mã đề 110

1.C 2.C 3.D 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.D 10.B
11.D 12.A 13.B 14.B 15.D 16.D 17.A 18.C 19.C 20.B
21.C 22.B 23.A 24.C 25.B 26.A 27.A 28.A 29.B 30.C
31.A 32.B 33.B 34.A 35.B 36.C 37.A 38.A 39.A 40.B
41.C 42.C 43.A 44.B 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C

 

50A

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 110

Mã đề 111

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.D 9.C 10.C
11.A 12.D 13.A 14.C 15.B 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D
21.B 22.D 23.C 24.A 25.A 26.C 27.B 28.D 29.A 30.B
31.D 32.D 33.A 34.C 35.B 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.C 42.C 43.B 44.D 45.C 46.B 47.B 48.C 49.D 50.C
Xem thêm  Gợi ý đáp án môn sinh thpt 2022 đầy đủ 24 mã đề

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 111

Mã đề 112

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.D 9.C 10.C
11.A 12.D 13.A 14.C 15.B 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D
21.B 22.D 23.C 24.A 25.A 26.C 27.B 28.D 29.A 30.B
31.D 32.D 33.A 34.C 35.B 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.C 42.C 43.B 44.D 45.C 46.B 47.B 48.C 49.D 50.C

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 112

 

Mã đề 113

1.C 2.D 3.B 4.B 5.C 6.C 7.C 8.D 9.A 10.C
11.B 12.D 13.C 14.D 15.D 16.D 17.B 18.D 19.D 20.C
21.D 22.D 23.B 24.C 25.A 26.B 27.D 28.B 29.C 30.B
31.D 32.C 33.A 34.B 35.A 36.A 37.D 38.B 39.C 40.D
41.D 42.B 43.C 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.B 50.B

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 113

Mã đề 114

1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.B 7.C 8.A 9.C 10.B
11.C 12.C 13.D 14.D 15.C 16.C 17.C 18.B 19.B 20.B
21.A 22.B 23.A 24.B 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.B
31.A 32.D 33.C 34.B 35.A 36.C 37.D 38.D 39.A 40.D
41.A 42.C 43.A 44.C 45.D 46.A 47.B 48.C 49.B 50.C

Đáp án toán thpt quốc gia 2022- Mã đề 114

Mã đề 115

1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.A 7.C 8.B 9.D 10.A
11.D 12.D 13.B 14.A 15.D 16.A 17.C 18.D 19.D 20.B
21.B 22.C 23.D 24.D 25.A 26.A 27.C 28.D 29.D 30.B
31.D 32.C 33.A 34.D 35.B 36.A 37.B 38.C 39.B 40.B
41.A 42.B 43.D 44.B 45.C 46.A 47.B 48.A 49.C 50.C

Mã đề 116

1.A 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.B 9.A 10.B
11.D 12.D 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.B 19.A 20.B
21.A 22.A 23.A 24.D 25.D 26.C 27.A 28.C 29.A 30.C
31.C 32.D 33.D 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.C 40.A
41.C 42.A 43.A 44.C 45.D 46.C 47.C 48.C 49.C 50.D

Mã đề 117

1.A 2.C 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.B 9.C 10.C
11.C 12.A 13.A 14.D 15.A 16.B 17.D 18.A 19.B 20.C
21.C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.B 27.A 28.B 29.D 30.B
31.C 32.D 33.D 34.A 35.B 36.D 37.A 38.B 39.D 40.A
41.D 42.D 43.D 44.C 45.A 46.C 47.B 48.C 49.B 50.A

Mã đề 118

1.D 2.A 3.C 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 10.A
11.B 12.B 13.D 14.A 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.B
21.D 22.C 23.C 24.B 25.A 26.D 27.D 28.A 29.C 30.A
31.B 32.C 33.C 34.C 35.B 36.C 37.B 38.B 39.C 40.B
41.D 42.D 43.D 44.C 45.A 46.B 47.A 48.D 49.D 50.B
Xem thêm  Ngành công nghệ sinh học là gì? Sau này ra trường làm gì?

Mã đề 119

1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.A 8.A 9.A 10.C
11.A 12.D 13.A 14.D 15.D 16.C 17.A 18.B 19.A 20.B
21.B 22.C 23.D 24.D 25.D 26.C 27.A 28.A 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.A 38.B 39.B 40.B
41.D 42.A 43.B 44.B 45.D 46.B 47.D 48.A 49.B 50.A

Mã đề 120

1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.D 7.A 8.B 9.A 10.C
11.C 12.B 13.B 14.D 15.D 16.D 17.B 18.C 19.B 20.D
21.D 22.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.D 28.D 29.A 30.B
31.A 32.A 33.D 34.B 35.B 36.A 37.B 38.C 39.D 40.C
41.C 42.C 43.A 44.D 45.D 46.A 47.C 48.D 49.A 50.C

Mã đề 121

1.A 2.D 3.B 4.A 5.A 6.B 7.C 8.B 9.D 10.C
11.B 12.A 13.C 14.D 15.A 16.C 17.B 18.C 19.D 20.A
21.A 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.A 28.A 29.C 30.B
31.C 32.B 33.B 34.C 35.B 36.D 37.D 38.B 39.B 40.A
41.C 42.D 43.D 44.D 45.C 46.D 47.C 48.D 49.A 50.A

Mã đề 122

1.D 2.A 3.D 4.D 5.B 6.D 7.A 8.A 9.A 10.D
11.C 12.A 13.C 14.A 15.A 16.A 17.B 18.B 19.B 20.C
21.B 22.C 23.B 24.C 25.A 26.C 27.A 28.A 29.B 30.B
31.B 32.C 33.A 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.C 40.C
41.B 42.C 43.A 44.B 45.C 46.C 47.A 48.B 49.C 50.C

Mã đề 123

1.D 2.B 3.A 4.C 5.D 6.D 7.B 8.D 9.D 10.B
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.B 18.D 19.D 20.A
21.B 22.C 23.A 24.D 25.B 26.D 27.B 28.A 29.C 30.C
31.D 32.D 33.A 34.A 35.B 36.B 37.C 38.C 39.A 40.B
41.B 42.C 43.C 44.C 45.A 46.A 47.B 48.C 49.B 50.C

Mã đề 124

1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.D 9.B 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.B 16.B 17.D 18.D 19.A 20.C
21.A 22.B 23.C 24.D 25.A 26.A 27.A 28.C 29.C 30.B
31.A 32.C 33.A 34.C 35.D 36.A 37.D 38.C 39.D 40.B
41.C 42.D 43.D 44.C 45.C 46.D 47.D 48.B 49.B 50.C

Trên đây là đáp án toán thpt 2022 của toàn bộ 24 mã đề. Hy vọng với gợi ý đáp án toán thpt 2022 trên sẽ cung cấp đầy đủ đáp án đến bạn. Tham khảo thêm đáp án của những môn thi khác tại đây:

Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2022

Đáp án môn Hóa học thi tốt nghiệp thpt 2022 

Đáp án môn Tiếng anh thpt 2022 

Đáp án môn Sinh thpt 2022 

Đáp án môn GDCD thpt 2022 

  • Han Van

    Han Van

    14 Tháng Tám, 2022

    Tôi vẫn thích đề thi tự luận về toán hơn. hồi đó thi làm cái phần vẽ hình hay lắm

Để lại bình luận của bạn